ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ για θέματα εκπαίδευσης στον τομέα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο τον εργοθεραπευτή MSc Παναγιώτη Μπαρμπαγιάννη, ανακοινώνει για τη χρονιά 2022-2023 τις παρακάτω εκπαιδεύσεις:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022- ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Θέατρο και Εργοθεραπεία– Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 60 ωρών/ Δια ζώσης παρακολούθηση

Σε μία αγορά εργασίας όπου το επάγγελμα της εργοθεραπείας σχετίζεται με ατομικές ή ομαδικές παρεμβάσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με διαγνώσεις που δίνονται μόνο από ιατρούς, με διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνται κατά βάση από παραϊατρικά/ιατρικά επαγγέλματα αλλά και με μία ποικιλία φορέων που στόχο έχουν να εκπαιδεύσουν και να παρέμβουν στα άτομα με αναπηρία (κέντρα ημέρας, συλλόγους γονέων, ψυχοϊατρικά κέντρα, κέντρα ειδικών θεραπειών κοκ), τείνουμε να αναγνωρίζουμε/προσεγγίζουμε την αναπηρία ως ένα ατομικό γνώρισμα όπου το άτομο τίθεται σε μια διαδικασία που στοχεύει στην αλλαγή των προσωπικών δεξιοτήτων και σωματικών λειτουργιών του.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα, στόχος είναι να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της εργοθεραπευτικής πρακτικής μέσα τόσο από το πρίσμα της παιδαγωγικής θεάτρου όσο και της οικοσυστημικής προσέγγισης. Πώς παρεμβαίνω; Που; Σε σχέση με τι; Πώς εμπλέκεται ο/η κηδεμόνας;

Με βασικό εργαλείο τη συστημική θεωρία αλλά και τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού, στο πρόγραμμα αυτό θα προσεγγιστούν:

 • Παιδαγωγική Θεάτρου (Theater Education) και Δράμα στην Εκπαίδευση (Drama in Education) – Θεωρία και Πράξη
 • Η Μέθοδος του Θεατρικού Παιχνιδιού ως εργαλείο της εργοθεραπευτικής πράξης  
 • Η Συστημική Σκέψη και η Εφαρμογή της στην κλινική συλλογιστική ενός/μίας Εργοθεραπευτή
 • Οικολογία του Νου στη Θεραπευτική Διαδικασία
 • Η Αρτιμέλεια και η Αναπηρία ως Κοινωνικά Κατασκεύασματα
 • Η Εφαρμογή της Μεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού σε σχέση με:
  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • ΔΕΠ-Υ
  • Κινητικές Βλάβες
  • Νοητική Αδυναμία
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθησιακά Κενά
  • Άλλες Αναπηρίες
 • Η Διαδικασία της Εμψύχωσης Ομάδας μέσα από το πρίσμα της Θεατρικής Πράξης
 • Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια ως παράλληλη στήριξη

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές/θεραπευτικές τεχνικές έτσι ώστε :

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες να μπορούν να οργανώσουν αλλά και να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές εφαρμογές της Εργοθεραπείας με την Παιδαγωγική Θεάτρου
 • Να μπορούν να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού στις ατομικές ή ομαδικές τους συνεδρίες σε σχέση με:
  • Αξιολογητική Διαδικασία
  • Θέσπιση Στόχων
  • Παρέμβαση
 • Να μπορούν να διαμορφώσουν το χώρο της θεραπείας σε ‘τόπο’ 
 • Να μπορούν να δομήσουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην έννοια του θεώμαι (θέατρο) και δρω (παιχνίδι)
 • Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της συστημικής σκέψης 
 • Να μπορούν να διαμορφώσουν συμπεριληπτικές ομάδες θεατρικού παιχνιδιού (θεραπευτικές ή μη) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Διάρκεια : 60 ώρες
 • ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ (2 Σάββατα κάθε μήνα)
 • ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σάββατο 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 8+15/10, 12+19/11, 3+10/12, 7+21/1, 4+18/2, 4+18/3 1+22/4, 6+20/5, 10+24/6, 1+8/7
 • ΩΡΑ: 17:00-20:00
 • Διαθέσιμες Θέσεις : έως 15 άτομα/δια ζώσης παρακολούθηση
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης : Μετά το τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναγράφονται οι ώρες (60 ώρες) και οι θεματικές που αναπτύχθηκαν.
 • Υλικό : Μετά από κάθε συνάντηση, θα δίνεται υλικό σχετικό με τη θεματική στους/στις συμμετέχοντες/ουσες προς περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στην τάξη
 • Σε ποιους/ες απευθύνεται : Το ετήσιο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις επαγγελματίες εργοθεραπευτές/ριες που εργάζονται σε κέντρα ειδικών θεραπειών, σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, κλινικές, ψυχιατρικές δομές, ιδιωτικά αλλά και σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες των σχολών εκπαίδευσης της εργοθεραπευτικής πρακτικής.
 • ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 580 ευρώ το οποίο καταβάλλεται ως εξής: Προκαταβολή/κράτηση θέσης (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου) 80 ευρώ + 10 μήνες (Οκτώβριος 2022-Ιούλιος 2023) από 50 ευρώ.

** Όλο το ετήσιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού (βιωματικά).

Σχεδιασμός-υλοποίηση προγράμματος: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής MSc

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα δίνει μόρια για πρόσληψη σε ΙΕΚ και ΣΔΕ για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές.

_______________________________________________________________________

ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Διαδικτυακή ή δια ζώσης παρακολούθηση

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα είναι ένας συχνά χρησιμοποιούμενος όρος που έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης πολλών επαγγελματικών κλάδων. Στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση του όρου αυτού, καθώς ολοένα και περισσότεροι/ες μαθητές/τριες με υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής εισάγονται στις σχολικές τάξεις της γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρά την τεχνογνωσία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρατηρείται μια αδυναμία αντιμετώπισης και διαχείρισης από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες όπως αυτή της προσχολικής. 

Στη Συνάντηση αυτή θα συζητηθούν: 

 • Τύποι Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας και κλινικά χαρακτηριστικά στην Προσχολική Ηλικία 
 • Η έννοια του Παρορμητισμού ως σωματική λειτουργία και συμπεριφορά 
 • Η έννοια της Διάσπασης Προσοχής ως σωματική λειτουργία και συμπεριφορά 
 • Αναπτυξιακά Ορόσημα στη διαδικασία του Παιχνιδιού και σύνδεση με τα κλινικά χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ  
 • Δυσκολίες στην Προσχολική Τάξη και σύνδεση με  την Κοινωνική Αλληλεπίδραση του παιδιού 
 • Η Παρέμβαση του/της παιδαγωγού στο παιδί 
 • Η Παρέμβαση του/της παιδαγωγού στο χώρο 
 • Η Παρέμβαση του/της παιδαγωγού στην ομάδα  
 • Προτάσεις και Συμβουλές βασισμένες σε συγκεκριμένες μεθόδους παρέμβασης  
 • Επικοινωνία με Γονείς 

Μετά το πέρας της συνάντησης θα δοθεί υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Αφορά : Παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, Νηπιαγωγούς, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, Εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, Εμψυχωτές ομάδων παιδιών προσχολικής ηλικίας, φοιτητές ανάλογων σχολών, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς και όποιον/α έχει σχετικό ενδιαφέρον. 

Χώρος: Atelier Ροδάκινο, Πυθέου 50-52-Νέος Κόσμος, Λόφος Λαμπράκη (μετρό Συγγρού-Φιξ ή μετρό Νέος Κόσμος)

ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ: Κυριακή 16 Οκτωβρίου, 11:00-16:00

ΚΟΣΤΟΣ: 35 ευρώ

Εισήγηση – Σχεδιασμός: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής MSc, Εμψυχωτής παιδαγωγικής θεάτρου-θεατρικού παιχνιδιού

Εγγραφές: Με αποστολή mail στο teamrodakino@gmail.com μέχρι τις 10 Οκτωβρίου